دهلیز

علی مردانی

بهمن 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
بانوی اردیبهشت
من عاشق شدم عاشق کسیکه همیشه حواسش به من بود ، منو ببخش که حواسم بهت نبود. عاشقتم خدا.
پیام رسان ایرانی سروش
معرفی پیام رسان سروش